เงื่อนไขการใช้งาน

1. บทนำ
ยินดีต้อนรับท่านสู่เว็บไซต์ bebetter.co.th ทางบริษัท บี เบทเทอร์ จำกัด จำกัด ได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ฉะนั้นขอความกรุณาท่านโปรดอ่านและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานในเว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง การดำเนินการใดๆ ในเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันทางกฏหมายที่ระบุทุกประการ ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copy Right) และข้อจำกัดในการใช้เว็บไซต์นี้
bebetter.co.th ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า วิธีการนำเสนอ ข้อมูล ข่าวสาร และส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ทั้งหมดเป็นสิทธิของ bebetter.co.th โดยชอบด้วยกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย หากบุคคลใดลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์อันมิชอบจากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก bebetter.co.th หรือเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ bebetter.co.th ในนามบริษัท บี เบทเทอร์ ฟาร์ม จำกัด จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวจนถึงที่สุด และสิทธิในการใช้งานเว็บไซต์นี้จะสิ้นสุดลงโดยทันที หากท่านละเมิดเงื่อนไขข้อตกลงการใช้งานเว็บไซต์นี้

3. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น
เว็บไซต์ของ bebetter.co.th มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความสะดวกด้านข้อมูลแก่ท่าน bebetter.co.th มิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว และท่านผู้ใช้บริการยอมรับว่า bebetter.co.th ไม่ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหา โฆษณา สินค้าและบริการบนเว็บไซต์เหล่านั้น ซึ่งอาจเกิดความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมหรือใช้บริการจากเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงอื่นๆ ดังกล่าว

4. คำบรรยายผลิตภัณฑ์และสีของรูปภาพ
เว็บไซต์ bebetter.co.th ได้แสดงคำอธิบายผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งประกอบในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะปราศจากข้อผิดพลาดทั้งมวล ดังนั้น หากท่านไม่แน่ใจ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ขอให้สอบถามข้อมูลที่ bebetter Call Center โทร 02-9415199 วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 09.00-21.00น. ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าและบริการใดๆ เช่นเดียวกันนี้ ทางเว็บไซต์ bebetter.co.th มีความตั้งใจที่จะแสดงรูปภาพสินค้าที่มีสีที่ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริง แต่สีที่แสดงบนหน้าจอของท่านอาจผิดเพี้ยนได้ตามการตั้งค่าของหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันไป

5. การสมัครและการเป็นสมาชิก
5.1 เว็บไซต์ bebetter.co.th นี้ให้ผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาขิก สามารถสั่งซื้อสินค้าหรือร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ที่จัดขึ้นบนเว็บไซต์ได้
5.2 การลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกกับเว็บไซต์ bebetter.co.th ผู้ลงทะเบียนต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัยที่สุด กรณีมีการเปลี่ยนแปลงต้อง ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
5.3 การสมัครสมาชิกและสั่งซื้อสินค้ากับทาง bebetter ท่านต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
5.4 ผู้ใช้งานแต่ละท่านได้รับอนุญาตให้มีบัญชีผู้ใช้งานได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น การละเมิดเงื่อนไขอาจส่งผลให้เกิดการระงับบัญชีผู้ใช้งาน สิทธิการรับโปรโมชั่น หรือผลประโยชน์อื่นใดและอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายหรือมีโทษปรับตามกฎหมายอาญา
 

6. เงื่อนไขการขายและสั่งซื้อ
การสั่งซื้อสินค้าและบริการ จะถือว่าสมบูรณ์เมื่อท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าและบริการตามที่แจ้งไว้เรียบร้อยแล้ว และรับทราบยอมรับมาตรฐานตามที่กำหนดไว้แล้ว ทั้งนี้ ในส่วนราคาและโปรโมชั่นใดๆ (รายการส่งเสริมการขาย) ที่นำเสนอขายจะใช้ได้เฉพาะการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ bebetter.co.th นี้เท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้กับการซื้อสินค้าที่สาขาของบริษัทฯ ได้
– เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้ว กรุณาตรวจสอบสินค้าให้เรียบร้อยก่อนลงนามรับสินค้าในใบส่งสินค้า กรณีพบปัญหาโปรดแจ้งผ่าน Call Center ทันทีก่อนรับสินค้า
– การซื้อสินค้า เช่น อุปกรณ์การแพทย์ต่างๆ ผู้ผลิต/ตัวแทน (บริษัทคู่ค้า) จะเป็นผู้รับประกัน คุณภาพสินค้าโดยตรง กรณีอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันท่านสามารถติดต่อผู้ผลิต/ตัวแทนได้ โดยตรง

7. เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า
7.1 บริการจัดส่งสินค้า
– บริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าเมื่อได้รับหลักฐานการยืนยันการชำระเงินจากลูกค้า
– สินค้าจะได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วนของที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งได้อีกเมื่อได้ยืนยันการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว
– ขอสงวนสิทธิ์ ไม่จัดส่งสินค้าไปยังตู้ ปณ. แต่จะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ระบุอย่างชัดเจนเท่านั้น
– ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีที่สินค้าบางชนิดไม่มีในคลังสินค้า
– ในกรณีที่ยังไม่ได้รับสินค้า ภายใน 3 วันหลังจากทางบริษัทฯ ยืนยันการขนส่งสินค้าแล้ว กรุณาโทรแจ้งทาง Call Center ทันที
– การตรวจรับสินค้า กรุณาตรวจเช็คสินค้าทันทีเมื่อคุณได้รับสินค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเอง หากเกิดข้อผิดพลาดโปรดแจ้งกลับที่ Call Center ทันที
7.2 ค่าบริการจัดส่งสินค้าแบบปกติ
บริการจัดส่งสินค้าทาง EMS คิดค่าบริการการจัดส่งสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยบริษัทฯ เริ่มจัดส่ง เวลา 13:00น. ของทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ออเดอร์ที่เข้ามาหลังเวลา 10:30น. จะถูกจัดส่งในวันถัดไป

 
  ยอดซื้อตั้งแต่ 500 ขึ้นไป ยอดซื้อ 1 – 499 บาท
น้ำหนักสินค้า (กก.) กรุงเทพและปริมณฑล ต่างจังหวัด กรุงเทพและปริมณฑล ต่างจังหวัด
ต่ำกว่า 20 กิโล 0 บาท/กล่อง 0 บาท/กล่อง 50 บาท/กล่อง 50 บาท/กล่อง
≥20-25 กิโล 0 บาท/กล่อง 299 บาท/กล่อง 50 บาท/กล่อง 349 บาท/กล่อง
≥25-30 กิโล 0 บาท/กล่อง 349 บาท/กล่อง 50 บาท/กล่อง 399 บาท/กล่อง
≥30-50 กิโล 0 บาท/กล่อง 399 บาท/กล่อง 50 บาท/กล่อง 449 บาท/กล่อง
มากกว่า 50 กิโล 0 บาท/กล่อง 599 บาท/กล่อง 50 บาท/กล่อง 649 บาท/กล่อง
 
7.3 ค่าบริการจัดส่งสินค้าแบบเร่งด่วนภายใน 6 ชั่วโมง
บริการจัดส่งแบบเร่งด่วนภายใน 6 ชั่วโมง มีเงื่อนไขการให้บริการดังนี้
– ชำระเงินด้วยการโอนเข้าบัญชีธนาคารเท่านั้น ยอดซื้อขั้นต่ำ 999 บาท ขึ้นไป
– ให้บริการเฉพาะกรุงเทพมหานครสั่งซื้อและชำระเงินเสร็จสิ้น ภายในเวลา 9:00 – 15:00 น.
– บริการจัดส่งด่วนภายใน 6 ชั่วโมง ให้บริการเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์
– กรณีสินค้าหมดและมีเจ้าหน้าที่โทรแจ้งกลับหลังการสั่งซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิการให้บริการส่งเร่งด่วนภายใน 6 ชั่วโมง
 
  ยอดซื้อตั้งแต่ 4,000 ขึ้นไป ยอดซื้อตั้งแต่ 999-3,999 ขึ้นไป
น้ำหนักสินค้า (กก.) กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ
ต่ำกว่า 20 กิโล 0 บาท/กล่อง 149 บาท/กล่อง
≥20-30 กิโล 0 บาท/กล่อง 199 บาท/กล่อง
≥30-50 กิโล 0 บาท/กล่อง 249 บาท/กล่อง
มากกว่า 50 กิโล 0 บาท/กล่อง 349 บาท/กล่อง
 ตัวอย่าง บริการจัดส่งเร่งด่วนภายใน 6 ชั่วโมง สั่งซื้อและชำระเงินเสร็จสิ้น ลูกค้าจะได้รับสินค้า
ตัวอย่างที่ 1 9:00 ภายในเวลา 15:00
ตัวอย่างที่ 2 14:00 ภายในเวลา 20:00
ตัวอย่างที่ 3 17:00 ภายในเวลา 15:00 ของวันถัดไป
 หมายเหตุ:
– ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าอยู่ระหว่างเวลา 9.00 – 18.00 น.
– กรณีลูกค้าไม่อยู่รับสินค้าและไม่มีผู้รับสินค้าเอง โดยไม่ได้แจ้งเลื่อนล่วงหน้า 1 วัน ภายในเวลา 15.00 น. ลูกค้าต้องชำระค่าขนส่งเพิ่ม 200 บาทต่อครั้ง
– ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. การยกเลิกอันเกิดจากความผิดพลาด

8.1 กรณีเกิดความผิดพลาดใดๆ อันเป็นผลให้การสั่งซื้อสินค้าและบริการมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงไปจากครั้งแรก เช่น รายละเอียดสินค้าไม่ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นต้น เว็บไซต์ bebetter.co.th มีสิทธิอย่างเต็มที่ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกเวลา และหากเว็บไซต์ bebetter.co.th ได้รับการชำระเงินค่าสินค้าแล้ว เว็บไซต์ bebetter.co.th จะทำการคืนเงินให้ผู้ใช้บริการเต็มตามจำนวนที่ได้ชำระไว้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้ทำการยกเลิกรายการ
8.2 กรณีที่มีเนื้อหาหรือข้อมูลในรายส่งเสริมการขายที่ใช้เฉพาะช่วงเวลาที่กำหนด ขัดแย้งกันกับข้อตกลงและเงื่อนไข นโยบาย การใช้บริการใดๆ ก็ตามที่ระบุในเว็บไซต์ bebetter.co.th ให้ยึดถือตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการที่ปรากฏในกรณีพิเศษในการบังคับใช้ก่อน และข้อกำหนดกรณีพิเศษจะถือว่าแยกออกจากข้อกำหนดนโยบายหลักของเว็บไซต์ bebetter.co.th

9. การสิ้นสุด/เพิกถอนสมาชิก
9.1 กรณีเกิดความเสียหายต่อผู้ใช้บริการอื่น/เว็บไซต์ bebetter.co.th หรือบริษัทฯ ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงทุกประการ
9.2 กรณีที่สมาชิก/ผู้ใช้บริการ กระทำหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่เหมาะสมขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเพิกถอนสมาชิกภาพได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและหากมีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นสมาชิก/ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายทั้งสิ้น
9.3 เว็บไซต์ bebetter.co.th ทำการเพิกถอน จำกัด เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด จำนวนเครดิตได้ตามความเหมาะสม โดยการสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ bebetter.co.th ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงแล้ว